รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อดำเนินการขยายผล จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้/686  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,900.00 บาท คงเหลือ 100.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.82/66/อุบลวรรณคชจ.เพื่อดำเนินการขยายผล จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่/686/P1367/3600241264 9,900.00 11  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา