รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565/365  งบประมาณ 7,780.00 บาท เบิกจ่าย 5,280.00 บาท คงเหลือ 2,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.28/66/ศิริมา/โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นป.3(NT)/2565/365/P656/3600093589 5,280.00 7  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา