รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565/365  งบประมาณ 7,780.00 บาท เบิกจ่าย 7,780.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.28/66/ศิริมา/โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นป.3(NT)/2565/365/P656/3600093589 5,280.00 7  มี.ค. 2566
2 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.28/66/ศิริมา/โครงการ(NT)/2565/365/P656/3600093589 -600.00 29  มี.ค. 2566
3 คชจ.ประชุม/ศิริมา/โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นป.3(NT)/2565/365/P821/3600118011 490.00 7  เม.ย. 2566
4 ค่าถ่ายเอกสาร/ศิริมา/โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นป.3(NT)/2565/365/P879/3100088861 645.00 26  เม.ย. 2566
5 ค่าถ่ายเอกสาร/ศิริมา/โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นป.3(NT)/2565/365/P1226/310139952 220.00 21  ส.ค. 2566
6 ค่าวัสดุศิริมา/โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นป.3(NT)/2565/365/P1287/3100145460 1,145.00 28  ส.ค. 2566
7 เงินยืมราชการบย.86/66ชัรฟุดดีนไปราชการฯ126=481/2783=2000/365=600/5004=765/5012=134/P1505/3600255667 600.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา