รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565/126  งบประมาณ 88,000.00 บาท เบิกจ่าย 88,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/ตกเบิกตค.65/P443/3600056375 6,800.00 17  ม.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/ตกเบิกพย.65/P445/3600056386 26,000.00 17  ม.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/ธค.65/P489/3600064439 23,000.00 25  ม.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/มค.66/P574/3600077562 22,200.00 14  ก.พ. 2566
5 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง/ม.ต้น/ ภาคเรียนที่2/2565/126/กพ.66/P782/3600113404 10,000.00 30  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา