รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่25-27 ธค.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/5603  งบประมาณ 11,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.11/66/อัญชลี/ไปราชการประชุมผอ.กลุ่ม/5603/P347/3600042328 11,000.00 22  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา