รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA SupportTeam)/5635  งบประมาณ 25,000.00 บาท เบิกจ่าย 25,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกชดใช้เงินทดรองราชการบย.3/66/อดินันต์/ไปราชการ/5365/P278/3600028231 11,010.00 1  ธ.ค. 2565
2 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมนาฯจุฬาทิพย์ฯ3670=6000/5635=2400/P1523/3600261719 2,400.00 22  ก.ย. 2566
3 คจช.โครงการกตปน./P1529/3600261841 660.82 22  ก.ย. 2566
4 กิจกรรมเรียนรู้ชั้นเรียน18,24สค.66โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/5635/P1539/3600263388 9,198.00 24  ก.ย. 2566
5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการ กตปน./นาอีมีะ/5054=131.82/3289=2938/5635=1731.18/P1541/3100170568 1,731.18 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา