รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012  งบประมาณ 2,040.00 บาท เบิกจ่าย 1,906.00 บาท คงเหลือ 134.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012/P361/3600045517 1,906.00 27  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา