รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012  งบประมาณ 2,040.00 บาท เบิกจ่าย 2,040.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012/P361/3600045517 1,906.00 27  ธ.ค. 2565
2 เงินยืมราชการบย.86/66ชัรฟุดดีนไปราชการฯ126=481/2783=2000/365=600/5004=765/5012=134/P1505/3600255667 134.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา