รายการเบิกจ่าย
 กลับ   กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่1ปี2566/3431  งบประมาณ 3,015,500.00 บาท เบิกจ่าย 3,015,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปัจจัยพื้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน/ภาคเรียนที่1ปี2566/3431 3,015,500.00 23  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา