รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 มิย.66-สค.66/2424  งบประมาณ 589,500.00 บาท เบิกจ่าย 534,993.55 บาท คงเหลือ 54,506.45 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน กค.66/2424/P1125/3600187156 181,593.55 19  ก.ค. 2566
2 ค่าเช่าบ้านมิย-สค.66/2424/P1224/3600213971 181,700.00 18  ส.ค. 2566
3 ค่าเช่าบ้าน กย.66/2424/P1503/3600255261 171,700.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา