รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 มีค-พค.66/709  งบประมาณ 589,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 589,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา