รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 มีค-พค.66/709  งบประมาณ 589,500.00 บาท เบิกจ่าย 510,449.25 บาท คงเหลือ 79,050.75 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน เมย.66/709/P877/3600126543 165,049.25 21  เม.ย. 2566
2 ค่าเช่าบ้าน พค.66/709/P943/3600142364 155,400.00 19  พ.ค. 2566
3 ค่าเช่าบ้าน มิย.66/709/P1040/3600167286 190,000.00 22  มิ.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา