รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 2 มีค-พค.66/700   งบประมาณ 32,876,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,024,030.43 บาท คงเหลือ 21,851,969.57 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กพ.66/700/P593/3600081175 378,664.00 16  ก.พ. 2566
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กพ.66/700/P594/3600081180 88,023.43 16  ก.พ. 2566
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มีค.66/700/P695/3600098466 10,269,620.00 14  มี.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ มีค.66/700/P696/3600098469 287,723.00 14  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา