รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่4 กค.-กย.66/2738  งบประมาณ 378,000.00 บาท เบิกจ่าย 378,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/กค.66/2738/P1116/3600184294 120,000.00 17  ก.ค. 2566
2 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/กค.66/2738/P1117/3600184509 6,000.00 17  ก.ค. 2566
3 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/สค.66/2738/P1248/3600220385 120,000.00 23  ส.ค. 2566
4 เงินสมทบปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/สค.66/2738/P1249/3600220583 6,000.00 23  ส.ค. 2566
5 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/กย66/2738/P1411/3600247546 120,000.00 14  ก.ย. 2566
6 ปกส.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต/กย66/2738/P1412/3600247565 6,000.00 14  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา