รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนารุ่นที่ 3 ในวันพุธที่ 29 มีค.66 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ/1915  งบประมาณ 7,300.00 บาท เบิกจ่าย 7,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯวิรัตน์ จันทร์งาม/1915/P1306/3600227316 7,300.00 30  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา