รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่2บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนรุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ให้กับโรงเรียนในโครงการ/1479  งบประมาณ 16,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 16,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา