รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย-มิย.66/1299  งบประมาณ 2,135,000.00 บาท เบิกจ่าย 708,750.00 บาท คงเหลือ 1,426,250.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย.66/1299/P837/3600120810 675,000.00 12  เม.ย. 2566
2 ปกส.ธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย.66/1299/P842/3600120865 33,750.00 12  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา