รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนในการเดินทงไปเรียนรวมฯครั้งที่4/3236  งบประมาณ 100,200.00 บาท เบิกจ่าย 99,540.00 บาท คงเหลือ 660.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านโคกโพธิ์สค.66/3236/P1496/3100165292/4100286706 13,200.00 13,200.00 19  ก.ย. 2566
2 ค่าพาหนะรับส่งนร.รร.บ้านระแว้ง สค.66/3236/P1502/3100165325/4100286808 19,200.00 19,200.00 19  ก.ย. 2566
3 ค่าพาหนะรับส่งนร.รร.วัดมะกรูดพค-สค.66/2517/P1491/31001695272/4100286559 15,600.00 15,600.00 19  ก.ย. 2566
4 ค่าพาหนะรับส่งนร.บ้านโคกโพธิ์กย-ตค.66/3236/4100286968 17,820.00 17,820.00 19  ก.ย. 2566
5 ค่าพาหนะรับส่งนร.รร.วัดมะกรูดกย-ตค.66/3236/4100286959 21,840.00 21,840.00 19  ก.ย. 2566
6 ค่าพาหนะรับส่งนร.รร.บ้านระแว้งกย.-ตค.66/4100288803 11,880.00 11,880.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา