รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ค.-มี.ค.66)/251  งบประมาณ 4,973,420.00 บาท เบิกจ่าย 4,970,999.98 บาท คงเหลือ 2,420.02 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา มค.66/251/P515/3200007278 1,653,774.18 1  ก.พ. 2566
2 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา กพ.66/251/P638/3200010296 1,647,000.00 1  มี.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีค.66/251/PA807/3200013376 1,670,225.80 3  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา