รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนฯ11-13ธค.65/บง.58  งบประมาณ 24,000.00 บาท เบิกจ่าย 16,350.80 บาท คงเหลือ 7,649.20 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนฯ11-13ธค.65/สุมาลี/58/P456/3600057395 7,275.00 18  ม.ค. 2566
2 คชจ.ไปราชการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนฯ11-13ธค.65/รุสนี/58/P712/3600101241 7,575.80 16  มี.ค. 2566
3 คชจ.ในการจัดทำคลิปครอบครัวคุณธรรมของรร.ตลาดนัดบาซาเอ โดยอนิตา หะยีอาซา/3627/P1522/3600261666 1,500.00 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา