รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพฯระหว่างวันที่ 18-24 ธค.65 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม./5470  งบประมาณ 5,900.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 5,900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา