รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65  งบประมาณ 5,031,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,951,645.15 บาท คงเหลือ 79,354.85 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา ตค.65/4879/P70/3200000552 1,649,419.35 4  พ.ย. 2565
2 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา พย.65/4879/P260/3200002385 1,647,000.00 1  ธ.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา ธค.65/4879/P385/3200005004 1,647,000.00 4  ม.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา ตกเบิก/4879/P406/3200005507 8,225.80 9  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา