รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา/ฮุสเซ็น  29,000.00  0.00  29,000.00 0.00
.2  โครงการ : การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center)ในสถานศึกษา/มารีณี  11,880.00  0.00  11,880.00 0.00
.3  โครงการ : แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565/พรรณวดี  20,330.00  0.00  20,330.00 0.00
.4  โครงการ : ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/มารีณี  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.5  โครงการ : ติดตามดูแลนักเรียนทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/มารีย๊ะ  12,000.00  0.00  12,000.00 0.00
.6  โครงการ : ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน/อุบลวรรณ  23,000.00  0.00  23,000.00 0.00
.7  โครงการ : พาน้องกลับมาเรียน/สาวิตรี  39,200.00  0.00  39,200.00 0.00
.8  โครงการ : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./หยาดฟ้า  0.00  1,900.00  -1,900.00 0.00
.9  โครงการ : ส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน/อุบลวรรณ  37,300.00  0.00  37,300.00 0.00
.10  โครงการ : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA:Performance Areement)/สินุช/อดินันต์  71,490.00  8,410.00  63,080.00 11.76
.11  โครงการ : ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา/หยาดฟ้า  2,740.00  0.00  2,740.00 0.00
.12  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดานอิสลามศึกษา(i-net)ปีการศึกษา 2565/ซัลมา  45,000.00  0.00  45,000.00 0.00
.13  โครงการ : สร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนเชิงรุก Active Learning/ซัลมา/นาอีมะ  127,450.00  20,900.00  106,550.00 16.40
.14  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาแบบActive Learning/มะซอซดี  102,900.00  10,000.00  92,900.00 9.72
.15  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและวันสำคัญทางลูกเสือ/พรรณวดี  43,680.00  7,040.00  36,640.00 16.12
.16  โครงการ : พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/ศิริมา  52,640.00  2,170.00  50,470.00 4.12
.17  โครงการ : การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)/ฐิตา  22,000.00  0.00  22,000.00 0.00
.18  โครงการ : การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/สุมาลี/เตือนใจ  46,000.00  18,480.00  27,520.00 40.17
.19  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/ณัฐกิตติ์/ซัลมา  36,800.00  0.00  36,800.00 0.00
.20  โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ือสารเพื่อการรองรับศตวรรษที่21/ชัรฟุดดีน  29,000.00  18,640.00  10,360.00 64.28
.21  โครงการ : ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา  38,500.00  0.00  38,500.00 0.00
.22  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา  29,000.00  0.00  29,000.00 0.00
.23  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2560และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551/หยาดฟ้า/กอมารียะ  5,800.00  0.00  5,800.00 0.00
.24  โครงการ : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืื้นที่การศึกปีการศึกษา 2565/สาวิตรี  850,000.00  650,901.00  199,099.00 76.58
.25  โครงการ : พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียน/หยาดฟ้า  2,200.00  0.00  2,200.00 0.00
.26  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ช่อผกา  208,920.00  208,920.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2566-2570และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ดวงฤทัย  28,480.00  24,105.00  4,375.00 84.64
.28  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด/สุคนธ์/รัชรินทร์  43,000.00  0.00  43,000.00 0.00
.29  โครงการ : สร้างเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้/จุฬาทิพย์/ฐิตา  19,000.00  0.00  19,000.00 0.00
.30  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/ซัลมา  206,720.00  0.00  206,720.00 0.00
.31  โครงการ : การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ฐิตา  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.32  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/นาอีมะ  155,000.00  0.00  155,000.00 0.00
.33  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/กัลยา  153,000.00  0.00  153,000.00 0.00
.34  โครงการ : การคัดเลือกรางวัล "Perfect Teacher Award PTN2"ประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา/เกตนิกา  43,000.00  39,347.00  3,653.00 91.50
.35  โครงการ : ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/สมบูรณ์/เนตรนภิส  156,850.00  14,950.00  141,900.00 9.53
.36  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/เกษร/พุทธวรรณ  22,550.00  0.00  22,550.00 0.00
.37  โครงการ : ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและกิจกรรมวันสำคัญ/ปวีณี  81,130.00  0.00  81,130.00 0.00
.38  โครงการ : การจัดงานวันครู ประจำปี2565/ฮุสเซ็น/ดนุวัติ  68,600.00  700.00  67,900.00 1.02
.39  โครงการ : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ฮุสเซ็น  55,000.00  0.00  55,000.00 0.00
.40  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3)ออนไลน์/พรรณวดี  9,500.00  0.00  9,500.00 0.00
.41  ค่าไฟฟ้า(210,000)  210,000.00  159,120.40  50,879.60 75.77
.42  ค่าน้ำประป(23400)  23,400.00  8,931.00  14,469.00 38.17
.43  ค่าโทรศัพท์(30000)  30,000.00  19,871.79  10,128.21 66.24
.44  ค่าขยะ(1800)  1,800.00  900.00  900.00 50.00
.45  ค่าไปรษณีย์(30000)  30,000.00  20,384.00  9,616.00 67.95
.46  ค่าวัสดุสำนักงาน(24000)  24,000.00  13,839.00  10,161.00 57.66
.47  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(60000)  60,000.00  45,619.40  14,380.60 76.03
.48  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0)  0.00  742.58  -742.58 0.00
.49  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0)  0.00  0.00  0.00 0.00
.50  ค่าตอบแทนใช้สอย(150000)  150,000.00  68,095.00  81,905.00 45.40
.51  ค่าถ่ายเอกสาร(12000)  12,000.00  3,055.00  8,945.00 25.46
.52  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(26000)  0.00  0.00  0.00 0.00
.53  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(1840700)  1,840,700.00  1,007,823.00  832,877.00 54.75
.54  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(618100)  618,100.00  46,837.85  571,262.15 7.58
.55  โครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565ระดับจังหวัด/บง.5004  31,500.00  31,703.00  -203.00 100.64
- รวมงบประมาณทั้งหมด  6,020,160.00 2,453,385.02 3,566,774.98 40.75
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา