รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/3517  งบประมาณ 32,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 32,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา