รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้/1478  งบประมาณ 1,425,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,424,790.00 บาท คงเหลือ 210.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.47/66สุมาลีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจชต.1478/P978/3600154329 208,140.00 7  มิ.ย. 2566
2 ค่าถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจชต.1478/P1209/3100137840/41002469633 67,495.00 67,495.00 16  ส.ค. 2566
3 ค่าจัดซื้อสื่อ12รร./โครงการส่งเสริมการอ่านฯ/1478/P1241/3100142552/4100249380 360,000.00 360,000.00 23  ส.ค. 2566
4 เงินยืมราชการบย.69/66สุมาลี พรหมจันทร์/1478/P1263/3600221479 41,960.00 24  ส.ค. 2566
5 คชจ.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.24รร./1478/P1266/3600222314 214,100.00 24  ส.ค. 2566
6 คชจ.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.10รร./1478/P1308/3600227345 76,820.00 30  ส.ค. 2566
7 P978/3600154329 -11,300.00 30  ส.ค. 2566
8 คชจ.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.วัดธนาภิมุข/1478/P1340/3600234990 4,750.00 6  ก.ย. 2566
9 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจชต.1478/P1341/3100152564/4100268865 196,000.00 196,000.00 6  ก.ย. 2566
10 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต. สพป.ปน.2/1478/P1346/3100153015/4100269447 62,820.00 62,820.00 6  ก.ย. 2566
11 เบิกเกินส่งคืนเงินยืมบย.47/66สุมาลีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจชต.1478/P978 -200.00 18  ก.ย. 2566
12 คชจ.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.อามาลิน/1478/P1366/36002412355 8,700.00 11  ก.ย. 2566
13 ค่าวัสดุ/คชจ.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.บ้านคลองหิน/1478/P1370/3600243243 4,000.00 12  ก.ย. 2566
14 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.บ้านต้นทุเรียน/1478/P1371/3600243258 1,300.00 12  ก.ย. 2566
15 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.วัดนิคมสถิตย์/1478/P1373/3100157979 4,800.00 19  ก.ย. 2566
16 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.บ้านควนโนรี/1478/P1374/3100158009 4,800.00 12  ก.ย. 2566
17 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.บ้านประจัน/1478/P1375/3100158040 10,000.00 12  ก.ย. 2566
18 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.บ้านดอนเค็ด/1478/P1376/3600243403 10,000.00 12  ก.ย. 2566
19 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.สุไรดา สาแล๊ะ/1478/P1377/3600243434 3,250.00 12  ก.ย. 2566
20 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.บ้านนาค้อใต้/1478/P137/3600243452 10,000.00 12  ก.ย. 2566
21 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.สพป.ปน.2/1478/P1387/3100158752/4100277759 28,885.00 13  ก.ย. 2566
22 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านกาแลสะนอ/1478/P1388/3100158760/4100276859 10,000.00 13  ก.ย. 2566
23 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.อนุบาลยะรัง/1478/P1398/3600244732 10,000.00 13  ก.ย. 2566
24 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.ชุมชนบ้านพงสตา/1478/P1399/3600244780 4,000.00 13  ก.ย. 2566
25 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.วัดบุพนิมิต/1478/P1400/3600244833 10,000.00 13  ก.ย. 2566
26 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านโคกโพธิ์/1478/P11401/3100159042 4,990.00 13  ก.ย. 2566
27 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านตรัง/1478/P1402/3600245145 15,000.00 13  ก.ย. 2566
28 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านบาตะกูโบ/1478/P1403/3100159069/4100278418 10,000.00 13  ก.ย. 2566
29 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านโผงโผง/1478/P1419/3100247615 4,800.00 14  ก.ย. 2566
30 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านคลองช้างมายอ/1478/P1420/3600247621 3,600.00 14  ก.ย. 2566
31 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านศาลาสอง/1478/P1421/3600247644 10,580.00 14  ก.ย. 2566
32 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านบาตะกูโบ/1478/P1424/3100160356/4100279994 10,000.00 14  ก.ย. 2566
33 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.รร.บ้านเขาวัง/1478/P1372/3600243273 2,000.00 12  ก.ย. 2566
34 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.วัดนิคมสถิต/1478/P1389/3100158783/4100276871 10,000.00 13  ก.ย. 2566
35 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านละหารยามู/1478/P1458/3100163673/4100284498 10,000.00 18  ก.ย. 2566
36 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนฯรร.บ้านควนแปลงงู/1478/P1458/3600253092 2,500.00 18  ก.ย. 2566
37 ค่าวัสดุ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในชจต.สพป.ปน.2/1478/P1489/3100165245 1,000.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา