รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/1226  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 60,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการบย.38/66/ณัฐกิตติ์/P896/3600132482 29,000.00 2  พ.ค. 2566
2 คชจ.ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมรร.สุจริต/27เมย.66/ณัฐกิตติ์/1226/P897/3600132492 1,050.00 2  พ.ค. 2566
3 คชจ.ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมรร.สุจริต/27เมย.66/ณัฐกิตติ์/1226/P897/3600132492 6,000.00 22  พ.ค. 2566
4 เงินยืมราชการบย.56/66/ณัฐกิตติ์/1226/P1133/3600189275 21,510.00 20  ก.ค. 2566
5 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มโครงการเสริมสร้างคุณธรรมรร.สุจริต/ณัฐกิตติ์/1226/P1354/3100153482 2,440.00 7  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา