รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่าในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/1661  งบประมาณ 166,380.00 บาท เบิกจ่าย 166,380.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/1661/บ้านโคกโพธิ์/P909/3600134645 33,180.00 9  พ.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/1661/บ้านระแว้ง/P909/3600134645 72,000.00 9  พ.ค. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/1661/วัดมะกรูด/P909/3600134645 61,200.00 9  พ.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา