รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เดินทางไปราชการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจชต. 65 วันที่ 4-6มค.66/5652  งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,800.00 บาท คงเหลือ 1,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการสรุปผลโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจชต.65/4-6มค.66/5652/ยุวารี/P456/3600057375 600.00 18  ม.ค. 2566
2 คชจ.ไปราชการสรุปผลโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจชต.65/4-6มค.66/5652/รัตติกาล/P457/3600057413 600.00 18  ม.ค. 2566
3 คชจ.ไปราชการสรุปผลโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจชต.65/4-6มค.66/5652/สุมาลี/P459/3600057494 600.00 18  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา