รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 13/5656  งบประมาณ 300,000.00 บาท เบิกจ่าย 300,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.23/66ปรีชาศร่ีสุขโครงการรำลึกคุรุวิีรชนชายแดนภาคใต้คร้งที่33/บง.5656/P538/3600074435 300,000.00 9  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา