รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ตำบลทุงพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5190  งบประมาณ 202,400.00 บาท เบิกจ่าย 202,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.สมเด็จหลวงพ่อทวดฯPO/4100133009/P780/3100077020 202,400.00 202,400.00 30  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา