รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านคูระ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี/5169  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา รร.บ้านคูระPO/4100135697/P581/3100053946 15,000.00 15,000.00 16  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา