รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบินยา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี/5169  งบประมาณ 34,500.00 บาท เบิกจ่าย 34,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษารร.บ้านบินยาPO/4100135697/P581/3100053946 34,500.00 34,500.00 16  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา