รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯHCEC(จุดที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดสงขลา)/512  งบประมาณ 600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา