รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 600,000.00 บาท เบิกจ่าย 600,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.นิคมสร้างตนเองฯPO/4100137046/P603/3100055384 600,000.00 600,000.00 20  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา