รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี/5003  งบประมาณ 3,923,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,923,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารเรียนสปช.105/29 รร.บ้านอีบุ๊PO/4100137217งวด1/P665/3100063987 784,600.00 784,600.00 7  มี.ค. 2566
2 อาคารเรียนสปช.105/29 รร.บ้านอีบุ๊PO/4100137217งวด2/P859/3100084100 784,600.00 784,600.00 18  เม.ย. 2566
3 อาคารเรียนสปช.105/29 รร.บ้านอีบุ๊PO/4100137217งวด3/P1212/3100137843 1,176,900.00 1,176,900.00 16  ส.ค. 2566
4 PO/4100137217งวด3 1,176,900.00 20  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา