รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านควนลาแม ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5003  งบประมาณ 535,200.00 บาท เบิกจ่าย 535,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ห้องน้ำห้องส้วมนร.ชาย4ที่/49งวด1รร.บ้านควนลาแม5003PO/4100137448/P778/3100077029 214,080.00 214,080.00 30  มี.ค. 2566
2 ห้องน้ำห้องส้วมนร.ชาย4ที่/49งวด2รร.บ้านควนลาแม5003PO/4100137448/P778/3100077029 321,120.00 321,120.00 30  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา