รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/  งบประมาณ 431,700.00 บาท เบิกจ่าย 431,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) รร.บ้านบูเกะกุง งวด1/PO/4100126034/P530/3100046957 151,095.00 151,095.00 6  ก.พ. 2566
2 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) รร.บ้านบูเกะกุง/งวด2/PO/4100126034/P681/3100067669 280,605.00 280,605.00 13  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา