รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกขี้เหล็ก/โครงการ2,0005ล000/2542/4100099663  งบประมาณ 35,200.00 บาท เบิกจ่าย 35,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกขี้เหล็ก/โครงการ2,0005ล000/2542/4100099663/P268/3100018040 35,200.00 35,200.00 7  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา