รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองหิน/โครงการ2,005,000/2542/4100099590  งบประมาณ 35,200.00 บาท เบิกจ่าย 35,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองหิน/โครงการ2,005,000/2542/4100099590 /P85/3100010657 35,200.00 35,200.00 14  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา