รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.ตลาดนัดบาซาเอ/โครงการ2,005,000/4100103914  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.ตลาดนัดบาซาเอ/โครงการ2,005,000/4100103914/P322/3100020229 9,000.00 9,000.00 14  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา