รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านระแว้ง/โครงการ2,005,000/2542/4100102532  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซื่อสื่อโครงการภาษาไทย/P46/3100005157/4100102532 9,000.00 9,000.00 27  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา