รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านด่าน/โครงการ2,005,000/2542/4100102377  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.บ้านด่าน/โครงการ2,005,000/2542/4100102377/P323/3100020231 9,000.00 9,000.00 14  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา