รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.สมเด็จหลวงพ่อทวดฯ/โครงการ2,005,000/2542/4100102301  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.สมเด็จหลวงพ่อทวดฯ/โครงการ2,005,000/2542/4100102301/P167/3100013146 9,000.00 9,000.00 22  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา