รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกขี้เหล็ก/โครงการ2,005,000/4100101725  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกขี้เหล็ก/โครงการ2,005,000/4100101725/P280/3100018046 9,000.00 9,000.00 7  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา