รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100108049ค่าวัสดุโครงการ250000  งบประมาณ 16,000.00 บาท เบิกจ่าย 16,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างทำป้ายพร้อมติดตั้งโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบฯP/47/3100005158/4100108049 16,000.00 16,000.00 27  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา