รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 8 พ.ย. 2564)7017097925  งบประมาณ 7,061,400.00 บาท เบิกจ่าย 7,061,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างอาคารเรียน212ล./57-ก งวดที่ 9 รร.บ้านน้ำใส/P2/3100001451/7017091925 1,857,000.00 1,857,000.00 11  ต.ค. 2565
2 ก่อสร้างอาคารเรียน212ล./57-ก งวดที่ 9 รร.บ้านน้ำใส/P73/3100008471/7017091925 1,857,400.00 1,857,400.00 7  พ.ย. 2565
3 ก่อสร้างอาคารเรียน212ล./57-ก งวดที่ - รร.บ้านน้ำใส/P345/3100022946/7017091925 3,347,000.00 3,347,000.00 21  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา