รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100106707ซ่อมแอร์  งบประมาณ 49,900.00 บาท เบิกจ่าย 49,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 P100/3100010745PO/4100106707ซ่อมแอร์ 49,900.00 49,900.00 14  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา