รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง.  งบประมาณ 672.00 บาท เบิกจ่าย 672.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง/P71/3100008483 672.00 672.00 7  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา