รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100099031ค่าจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทย  งบประมาณ 30,000.00 บาท เบิกจ่าย 30,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ซิ้อสื่อสารานุกรมไทย/P23/3100004839/4100099031 30,000.00 30,000.00 26  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา