รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง.  งบประมาณ 29,335.00 บาท เบิกจ่าย 29,335.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง/P71/3100008483 29,335.00 29,335.00 7  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา