รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center)2716  งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมฯ/ณัฐกิตติ์/2716/P1365/3600241212 5,000.00 11  ก.ย. 2566
2 ค่าวัสดุในการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมฯ/ณัฐกิตติ์/2716/P1485/3100165202 2,000.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา