รายการเบิกจ่าย
 กลับ   าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/3เดือน/เมย-มิย.66/2591  งบประมาณ 703,800.00 บาท เบิกจ่าย 667,953.99 บาท คงเหลือ 35,846.01 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของสพป.ปน.2/2591/P1155/3100130125 7,500.00 27  ก.ค. 2566
2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน2591/P1200/3600205437 430,482.50 10  ส.ค. 2566
3 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของสพป.ปน.2/2591/P1285/3600224585 222,471.49 28  ส.ค. 2566
4 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของสพป.ปน.2/สค.66/2591/P1507/3100165635 7,500.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา