รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148/2513  งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 3,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุโครงการมีงานทำฯรร.นิคมสร้างตนเองฯ2513/P1483/3600253860 6,000.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา